Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht. De meeste bestuursrechtelijke zaken verlopen ongeveer op dezelfde manier volgens de procedures van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep. De uitgebreide voorbereidingsprocedure begint met het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp-besluit.

De termijn voor het maken van bezwaar of het indienen van een zienswijze is over het algemeen zes weken, maar de termijn kan in specifieke gevallen afwijken. Neem dus zo spoedig mogelijk contact op met ons indien u een besluit of beschikking ontvangt waartegen u rechtsmiddelen wilt instellen en/of als u een voorlopige voorziening wilt vragen van de rechter.

Formeel gezien heeft u in het bestuursrecht geen advocaat nodig, maar in de praktijk blijkt bijstand door een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat wel raadzaam.

Wij behandelen namens bestuursorganen, initiatiefnemers, bedrijven, verenigingen en stichtingen en particulieren zaken die gaan over:

  • Omgevingsrecht
  • Algemene plaatselijke verordening
  • Energierecht
  • Nadeelcompensatie en planschade
  • Subsidies
  • Overeenkomsten met overheden
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen)
  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Wet openbaarheid van bestuur

Zaken die gaan over ambtenarenrecht, belastingrecht, vreemdelingenrecht, verkeershandhaving en strafrecht verwijzen wij door naar ervaren advocaten binnen ons netwerk.

Advocaat bestuursrecht:
Annejet Lamme

Advocaat sociaal zekerheidsrecht:
Roos Knoef

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.