Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat over regels die gaan over het bereiken en in stand houden van een balans tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

Het omgevingsrecht is voor iedereen actueel. Dagelijks vullen de kranten zich met berichten over klimaatverandering, vermindering van uitstoot van stikstof en CO2, natuurbescherming, plannen voor hernieuwbare energie (wind, waterkracht, bodem). Ruimte is in Nederland schaars en de ruimtelijke discussies die ontstaan in het kader van onder meer omgevingsvisies, bestemmingsplannen, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen zijn een logisch gevolg daarvan.

Europese regelgeving is in grote mate van invloed op het Nederlandse omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is permanent in ontwikkeling. In de afgelopen jaren zijn diverse nationale stelselwijzigingen doorgevoerd zoals in invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De aanstaande Omgevingswet zal in totaal 26 wetten vervangen. Deze nieuwe Omgevingswet zal een kader vormen voor de integratie van verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, natuur, monumentenzorg, bodem en geluid.

Voor advies en procederen kunt u bij onze omgevingsrecht advocaat terecht. Zij heeft ruime ervaring in het omgevingsrecht. Zij behandelt zaken over onder meer:

  • Omgevingsplannen / Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen (o.a. ten behoeve van bouwen, slopen, afwijkend gebruik, kappen bomen, veranderen monument, milieu, natuur, monumenten)
  • Natuur- en milieubescherming
  • Handhaving (last onder dwangsom/bestuursdwang)
  • Nadeelcompensatie en planschade

Advocaat omgevingsrecht:
Annejet Lamme

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.