Privacyrecht

Het verwerken van persoonsgegevens is met de verdere digitalisering steeds belangrijker in onze maatschappij. Wat zijn persoonsgegevens, wat mag je verzamelen en hoe en moet je hier dan mee omgaan? En hoe lang mag je het bewaren?

De belangrijkste uitganspunten zijn vastgelegd in de privacywet,  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AGV). Het is Europese wetgeving die rechtstreekse werking heeft in Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op naleving hiervan.

De privacywet bepaalt dat persoonsgegevens alleen verzameld mogen worden als daar een grondslag voor bestaat, voor de juiste toepassing van de Privacywet is het van belang dit goed in kaart te brengen en dit ook vast te leggen. Daarnaast is het belangrijk om afspraken te maken over het delen van persoonsgegevens met derden: wat mag gedeeld worden, wat mag een derde dan met de persoonsgegevens doen en heeft de betrokkene hier ook mee ingestemd?

Bijzondere gegevens zoals bijvoorbeeld medische gegevens mogen in beginsel niet verwerkt worden, tenzij voldaan wordt aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld expliciete toestemming). Ook hier heeft de Privacywet regels voor opgesteld.

De Privavcywet maakt ook onderscheid tussen wie bepaalt wat er met de gegevens gebeurt en een partij die namens die andere partij de gegevens verwerkt en dit heeft impact op de verplichtingen die ontstaan vanuit de privacywet.

Zoekt u een jurist Privacyrecht dan kan Vesting Advocaten u bijstaan bij de volgende onderwerpen:

  • Bewerkers/verwerkers overeenkomsten
  • Privacy statements
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (rol  verwerker en verwerkersverantwoordelijke)
  • Verwerkersregister
  • Functionaris Gegevensbescherming
  • Wet meldplicht datalekken

Advocaat Privacyrecht:
Liesbeth Sprengers

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.