Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Het bestuursprocesrecht maakt onderdeel uit van het bestuursrecht. Het gaat over de procedures die er zijn om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

De termijn voor het maken van bezwaar is over het algemeen zes weken, maar de termijn kan in specifieke gevallen afwijken. Neem dus meteen contact op met ons indien u een besluit of beschikking ontvangt waartegen u bezwaar wilt maken.

Wij behandelen namens instellingen, ondernemingen en particulieren (maar ook namens bestuursorganen) zaken die gaan over:

 • Omgevingsrecht, waaronder:
  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen (bouwen, milieu, monumenten)
  • Handhaving (last onder dwangsom, bestuursdwang)
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Drank- en Horecawet (exploitatievergunningen)
 • Nadeelcompensatie
 • Subsidies
 • Overeenkomsten met overheden (bv. gemeenten)
 • Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen)
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Wet openbaarheid van bestuur

Zaken die gaan over ambtenarenrecht, belastingrecht, vreemdelingenrecht, verkeershandhaving en strafrecht verwijzen wij door naar ervaren advocaten binnen ons netwerk.