Sociaal zekerheidsrecht

Onder het sociale zekerheidsrecht vallen geschillen over uitkeringen in het kader van de werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en  sociale voorzieningen.

Werknemersverzekeringen zijn onder meer:

·      WW (Werkloosheidswet)

·      ZW (Ziektewet)

·      WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

·      WAO (voorganger van de WIA, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)

De volksverzekeringen zijn onder meer:
·      AOW (Algemene Ouderdomswet)

·      Wiz (Wet langdurige zorg)

·      ANW (Algemene nabestaandenwet)

·      Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)

De sociale voorzieningen bestaan uit:

·      Participatiewet (PW, opvolger van de Wet werk en bijstand, WWB)

·      IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

·      IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

·      Toeslagenwet (TW)

·      Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wij behandelen zaken waarbij een uitkering soms geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd, vanwege bijvoorbeeld schending van de inlichtingenplicht, neveninkomsten of samenwonen.

Daarnaast kunt u denken over discussies over de hoogte van het dagloon in het kader van de WW of ZW, of zaken ten aanzien van medische beoordelingen in het kader van bijvoorbeeld ZW, WIA of Wajong.

Tenslotte behandelen wij ook zaken waarbij in bezwaar wordt gegaan tegen de hoogte van de boetes die opgelegd kunnen worden op grond van de wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.