Algemene voorwaarden

Vesting Advocaten

gevestigd te Weesp, arrondissement Midden-Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67126950

Eenmanszaak/kostenmaatschap

1.1       Vesting Advocaten is een kostenmaatschap, waarbij ieder van de vennoten afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee de overeenkomst van opdracht is gesloten kan aansprakelijk gehouden worden.

Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder begrepen vervolgopdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze voorwaarden zijn de artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.2       De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Overeenkomst van opdracht

3.1       Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht  door de advocaat is aanvaard.

3.2       Opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een andere aan Vesting advocaten verbonden advocaat of door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.3       De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.4       De dienstverlening betreft een inspanningsverplichting.

3.5       Op de verhouding tussen de advocaat en opdrachtgever zijn de Gedragsregels voor Advocaten van toepassing, in het bijzonder de regels 5 tot en met 11.

3.6       De opdrachtgever zal alle, voor de uitvoering van de aan de advocaat verstrekte opdracht, benodigde gegevens en bescheiden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

3.7       De opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde gegevens.

Honorarium en kosten

4.1       Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze in de overeenkomst van opdracht zijn vastgesteld, welke jaarlijks kunnen worden geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

4.3       In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeschikking voor rekening van de cliënt blijven.

4.4       Kantoorkosten kunnen in rekening worden gebracht in de vorm van een forfaitair percentage van het honorarium (excl. BTW) als en voor zover partijen dit overeenkomen in de overeenkomst van opdracht. Dit bedrag betreft de gebruikelijke kosten van porti, computer-, telefoon- en faxgebruik, fotokopieën en dergelijke. Het percentage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt thans 6% van het honorarium, exclusief BTW. Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening gebracht worden.

4.5       Verschotten zijn kosten die zijn verschuldigd aan derden, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten, uittreksels, reiskosten, kosten van eventuele deskundigen, vertalingen en tolken. Deze kosten (belast of onbelast) worden doorberekend aan cliënt(e) en bij voorkeur rechtstreeks door cliënt aan deze derden worden betaald op aanwijzing van de advocaat.

4.6       De verwachte eigen bijdrage in geval van gefinancierde rechtshulp zal bij aanvang van de werkzaamheden bij wijze van voorschot worden gedeclareerd.

Betaling

5.1       De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. De advocaat kan de werkzaamheden opschorten als er geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

5.2       Verrichtte werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht.

5.3       Alleen betaling door overmaking op een ten name van de advocaat gestelde bankrekening tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

5.4       De advocaat beschikt niet over een derdengeldenrekening.

5.5       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders wordt overeengekomen in de overeenkomst van opdracht. Bij overschrijding van de toepasselijke betaaltermijn is cliënt van rechtswege in verzuim.

5.6       Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

5.7       Indien de opdrachtgever na een eerste herinnering in gebreke blijft om aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen, zal onverwijld een incassoprocedure worden opgestart, waarbij tevens de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door de advocaat aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de cliënt.

Niet-nakoming

6.1       Indien de opdrachtgever in ernstige mate in gebreke blijft om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, of er anderszins sprake is van een ernstige breuk in de vertrouwensrelatie tussen advocaat en opdrachtgever, kan de advocaat besluiten om de dienstverlening te beëindigen. Beëindiging of opschorting van de werkzaamheden geschiedt nadat de opdrachtgever hierover schriftelijk op de hoogte is gebracht.

Aansprakelijkheid

7.1       De aansprakelijkheid van de advocaat jegens opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de advocaat.

7.2       Bij het inschakelen van derden (waaronder deurwaarders, accountants, adviseurs, dienstverleners) door de advocaat zal de advocaat zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

7.3       De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de advocaat aansprakelijk is voor fouten van door de advocaat ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

7.5       Alle aanspraken van opdrachtgevers of derden komen te vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat binnen een jaar dat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Bereikbaarheid

8.1       Voor het maken van afspraken en veel voorkomende vragen kan de opdrachtgever de advocaat per e-mail bereiken of telefonisch contact opnemen. Het is mogelijk dat de opdrachtgever automatisch wordt doorgeschakeld naar de voicemail. Indien de opdrachtgever een bericht achterlaat zal de advocaat zo spoedig mogelijk terugbellen.

8.2       In geval van nood kan de opdrachtgever tevens contact zoeken met een van de andere maten van Vesting advocaten.

Klachtenregeling/Geschillen

9.1       Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2       Vesting advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling en deze regeling is van toepassing op de dienstverlening. De kantoorklachtenregeling is te vinden op www.vestingadvocaten.nl

9.3       Indien de klacht na behandeling volgens de kantoorklachtenregeling niet kan worden opgelost, dan is in beginsel de Klachten- en Geschillen regeling Advocatuur van toepassing, tenzij er sprake is van een aanspraak op een schadevergoeding van meer dan € 10.000,-. Meer informatie is te vinden op de website https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

9.4       Voor tuchtrechtelijke klachten kan de opdrachtgever zich, afhankelijk van de vestigingsplaats van de betreffende advocaat, wenden tot de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten te Midden-Nederland (Hieronymusplantsoen 12, 3512 KV  UTRECHT) of de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten te Amsterdam (Paulus Potterstraat 18, 1071 DA Amsterdam.

9.5       Overige geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij tussen de advocaat en de cliënt een andere wijze van geschillenbeslechting is overeengekomen.

Archief & Administratie

10.1     Na sluiting van uw dossier zal het dossier vijf jaar bewaard worden in het archief. Na zeven jaar zal het gehele dossier worden vernietigd, met inbegrip van originele documenten van de opdrachtgever die zich mogelijk nog daarin bevinden.

10.2     Als gevolg van geldende regelgeving is de advocaat verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verleent zijn medewerking hieraan en, voor zover nodig, zijn toestemming.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Vesting advocaten www.vestingadvocaten.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67126952